Privacy Policy

Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We gaan altijd heel discreet met jouw gegevens om. Onze fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Onze behandeling en registratie van je gezondheidsprobleem vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie. Deze zijn vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Je hebt natuurlijk altijd het recht om je eigen dossier in te kunnen zien. Voor de behandeling wordt een toestemmingsverklaring getekend. Deze toestemming is nodig in kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het is goed om te weten dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze te respecteren.

Als Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten:

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Verslaglegging behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandelovereenkomst;

Hierbij is van belang:

 • Behalve de fysiotherapeut die je behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Het is herleidbaar welke personen inzage hebben gehad in je dossier.

 • Je het recht hebt om de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • WID gegevens
 • BSN nummer

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna voor 20 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers:

Persoonsgegevens van  leveranciers worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Website

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers:

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Het verstrekken van informatie aan cliënten over de medewerker.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Toestemmingsverklaring gebruik foto’s medewerker.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de medische dossiers en alle online documenten door Comvio.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens :

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen:

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens:

Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe

Raadhuisplein 2-2
8131 BN Wijhe
tel. :  0570-714512
e-mail: praktijk@fysiotherapie-wijhe.nl
website: www.fysiotherapie-wijhe.nl

De kracht van Fysiotherapeutisch Centrum Wijhe

Multidisciplinaire praktijk

Gemoedelijk en laagdrempelig

Behoort tot de top van Nederland

Ruime tijden van 6.30 u tot 21.30 u

Heb je een blessure of wil je een afspraak inplannen?Neem contact met ons op